Gepubliceerd op maandag 21 augustus 2023
LS&R 2200
Hof Arnhem-Leeuwarden ||
2 aug 2023
Hof Arnhem-Leeuwarden 2 aug 2023, LS&R 2200; ECLI:NL:GHARL:2022:6787 (Eisers/MediReva), https://lsenr.nl/artikelen/hof-benoemt-deskundige-in-zaak-tussen-vgz-en-medireva

Hof benoemt deskundige in zaak tussen VGZ en MediReva

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 augsutus 2022, LS&R 2200; ECLI:NL:GHARL:2022:6787 (Eisers/MediReva) In dit geschil buigt het hof zich over de vraag of VGZ, appellanten in het geschil, gehouden zijn om de lijmrestverwijderaars die door MediReva worden verstrekt aan hun verzekerden te vergoeden. MediReva produceert en verkoopt een middel om lijmresten van een stoma weg te halen. VGZ beschouwt dit middel als een schoonmaakmiddel dat buiten het basispakket valt. MediReva is het daar niet mee eens en start een procedure, waarbij zij in eerste aanleg gelijk krijgt. VGZ gaat in beroep. In onderhavige tussenuitspraak laten partijen zich uit over de deskundigenbenoeming van het hof. 

Het verzoek van MediReva om de benoeming terzijde te laten en onmiddellijk een eindarrest te wijzen waarbij de vorderingen van VGZ als onbewezen worden afgedaan, wordt door het hof afgewezen. Het benoemen van een deskundige is primair een middel om de rechter te informeren, maar is tevens een bewijsmiddel van een partij. De rechter kan dan ook ambtshalve beslissen dat een deskundigenbericht wordt gelast. Het hof geeft aan dat het niet genoeg kennis heeft om medisch-wetenschappelijke beoordelingen uit te voeren. Nu het niet zelfstandig tot een medische beoordeling kan komen, is het van belang om een deskundige in te schakelen. Partijen hebben aangegeven dat het kiezen van een deskundige aan het Zorginstituut Nederland kan worden overgelaten. Het hof benoemt een deskundige en houdt verder iedere beslissing aan.

Bewijslevering is op meerdere wijzen mogelijk, onder meer door getuigen maar ook door een deskundigenbericht. Een deskundigenbericht is immers niet alleen een middel ter voorlichting van de rechter (zoals ook in dit geval zoals hierna zal blijken) maar tevens een bewijsmiddel van een partij. De rechter kan dan ook op verzoek van een van partijen of ambtshalve beslissen dat een deskundigenbericht wordt gelast, zoals in het eerste lid van artikel 194 Rv is bepaald. De Hoge Raad heeft in meerdere arresten – met een verwijzing naar het bepaalde in art. 194 Rv – beslist dat het is overgelaten aan de rechter die over de feiten oordeelt of hij behoefte heeft aan een nadere deskundige voorlichting (HR 31 maart 1995, NJ 1995/597 (Meiberg/Vendex Food Group)). De rechter mag dus deskundigen benoemen, ook al heeft geen van partijen daarom gevraagd.