Gepubliceerd op woensdag 14 februari 2024
LS&R 2235
Rechtbanken ||
30 jan 2024
Rechtbanken 30 jan 2024, LS&R 2235; ECLI:NL:RBGEL:2024:498 (MAC’s Medical tegen Concept Medical), https://lsenr.nl/artikelen/concept-medical-moet-goederen-leveren-aan-mac-s-medical

Concept Medical moet goederen leveren aan MAC’s Medical

Vzr. Rb. Gelderland 30 januari 2024,LS&R 2235; ECLI:NL:RBGEL:2024:498 (MAC’s Medical tegen Concept Medical) MAC’s Medical is een distributeur van medische producten. Concept Medical is een onderneming in de vervaardiging van medische producten voor verschillende aandoeningen aan de bloedvaten. Op 1 december 2016 zijn partijen een distributieovereenkomst aangegaan met betrekking tot het product Magic Touch Indian label.

In maart 2023 informeerde Concept Medical MAC’s Medical dat ze geen verlenging van de overeenkomsten wilden en dat ze geen nieuwe overeenkomsten wilden aangaan. Dit leidde tot conflicten over leveringen, waarbij Concept Medical weigerde bestellingen te leveren aan MAC’s Medical. MAC's Medical vordert in dit kort geding dat Concept Medical wordt veroordeeld om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis 467 door MAC's Medical bestelde goederen onvoorwaardelijk te leveren. Concept Medical betwist dat er tussen haar en MAC’s Medical een exclusieve distributieovereennkomst bestaat en zegt dat hun relatie slechts gebaseerd was op ad-hoc overeenkomsten na het aflopen van een eerdere overeenkomst. De rechtbank concludeert dat er geen formele overeenkomst is, maar wel een langdurige handelsrelatie. Concept Medical heeft de relatie abrupt opgezegd zonder opzegtermijn, wat als onaanvaardbaar wordt beschouwd vanwege de belangen van MAC's Medical. Op grond van het voorgaande veroordeelt de voorzieningenrechter Concept Medical binnen zeven dagen na betekenis van dit vonnis de goederen te leveren aan MAC’s Medical. MAC’s Medical heeft spoedeisend belang bij haar vorderingen.

4.14. Het voorgaande betekent dat Concept Medical de reeds door MAC's Medical bestelde producten conform productie 18 bij dagvaarding aan MAC's Medical dient te leveren. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Gesteld noch gebleken is dat Concept Medical de producten waarvan MAC’s Medical levering vordert niet kan leveren en door MAC’s Medical is ter zitting met zoveel woorden toegezegd dat voor de geleverde producten zal worden betaald zonder dat zij in dat verband een beroep op verrekening zal doen. Bij die stand van zaken bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende grond voor toewijzing van de vordering onder A., strekkende tot levering van de reeds door MAC's Medical bij Concept Medical bestelde goederen. De ter versteking van die vordering onder D. gevorderde dwangsom zal worden gematigd zoals uit het dictum volgt.