DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 3 april 2019
LS&R 1697
Rechtbanken ||
20 mrt 2019
Rechtbanken 20 mrt 2019, LS&R 1697; ECLI:NL:RBDHA:2019:2729 (Future Crops tegen Certhon), https://lsenr.nl/artikelen/foto-s-van-verticale-teeltinstallatie-zijn-onrechtmatige-verkrijging-know-how

Foto's van verticale teeltinstallatie zijn onrechtmatige verkrijging know how

Rechtbank Den Haag 20 maart 2019, IEF 18362, LS&R 1697; ECLI:NL:RBDHA:2019:2729 (Future Crops tegen Certhon) Bedrijfsgeheimen. Future Crops drijft een onderneming in de verticale teelt van kruiden, Certhon drijft een onderneming die zich bezig houdt met de bouw van tuinbouwkassen en de verwarmings- en luchtbehandelingstechniek daarvan. Future Crops wil haar gewassen telen in een hal, en heeft om deze in te richten diverse opdrachtnemers aangenomen. Certhon was een potentiële opdrachtnemer, en heeft in het kader van de onderhandelingen een geheimhoudingsverklaring getekend. Toen de opdracht aan Certhon is verstrekt zijn verdere afspraken omtrent geheimhouding gemaakt. In weerwil van de gemaakte afspraken hebben werknemers van Certhon beeldopnamen van de hal gemaakt. Allereerst heeft Future Crops, mede gelet op de genuanceerde stelplicht in verband met het geheime karakter van haar knowhow, voldoende onderbouwd dat er sprake is van unieke kennis. Ook is het aannemelijk dat de knowhow handelswaarde heeft nu Future Crops hier veel tijd en geld in heeft geïnvesteerd. Het nemen van foto’s van deze knowhow is een onrechtmatige handeling jegens Future Crops. Niet is komen vast te staan dat er sprake is van een concrete dreiging dat Certhon de door haar verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. Certhon heeft onrechtmatig gehandeld door zich onbevoegd te begeven bij fase 1 en aldaar het luchtgordijn, het irrigatiesysteem en de kweekbakken die daarop aansluiten van dichtbij te bekijken en te fotograferen.

4.10. Future Crops heeft aangevoerd dat het concept van verticale kruidenteelt op zichzelf niet uniek is, maar dat dat wel geldt voor haar concrete teeltinstallatie. Ten aanzien van de techniek omtrent het luchtgordijn en het irrigatiesysteem, en de toepassing daarvan in de kweekbakken, heeft Future Crops aannemelijk gemaakt dat de samenstelling van de toegepaste technieken uniek is. Ten aanzien van het irrigatiesysteem heeft zij namelijk toegelicht dat de kweekbakken en de daarin aangelegde irrigatiesystematiek speciaal voor de afmetingen van de stellages in fase 1 zijn ontworpen en dat de verbinding van de kweekbakken en de irrigatieverbindingen uniek zijn. De enkele stelling van Certhon dat de samenstelling van de teeltinstallatie niet uniek is in dit licht een onvoldoende gemotiveerde betwisting. Daarbij neemt de rechtbank mede in aanmerking dat Certhon zich presenteert als een grote en deskundige leverancier op het gebied van teelttechnieken en klimaatbeheersing. Certhon wordt daarom in staat geacht om onderbouwd te betwisten dat deze combinatie van technieken uniek is, bijvoorbeeld door te verwijzen naar voorbeelden van concurrerende ondernemingen die gebruik maken van hierop lijkende (combinaties van) technieken. De stelling van Future Crops dat het luchtgordijn uniek is, heeft Certhon niet betwist, waardoor de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel als vaststaand tussen partijen aanneemt dat deze knowhow uniek is. Daarnaast heeft zij voldoende maatregelen getroffen die redelijkerwijze mochten worden verwacht om het bedrijfsgeheim geheim te houden.

4.15. Niettemin heeft Future Crops, naar het oordeel van de rechtbank, voldoende maatregelen getroffen die redelijkerwijze mochten worden verwacht om het bedrijfsgeheim geheim te houden. Daartoe zijn de volgende omstandigheden redengevend. Future Crops heeft Certhon voorafgaand aan de verlening van de opdracht meegedeeld dat zij de knowhow geheim wilde houden en heeft zij Certhon een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. Voorts heeft Future Crops de ontwikkeling van de teeltinstallatie in de hal zodanig georganiseerd dat verschillende opdrachtgevers elk slechts een deel van de technieken zou installeren om te voorkomen dat één opdrachtnemer de hele samenstelling zou waarnemen en heeft zij de aanleg van de fases ook in tijd gefaseerd. De achtergrond van de fasering was voldoende bekend bij Certhon. Daarnaast heeft Future Crops Certhon verboden om foto’s te maken in de hal en heeft Certhon onvoldoende gemotiveerd betwist dat het deel van de hal waarin fase 1 werd gerealiseerd voor haar geboden gebied was. Het is niet in geschil dat Certhon door Future Crops op de hoogte was gesteld van de in de hal geplaatste beveiligingscamera’s, waaruit volgt dat Certhon moest weten dat Future Crops in staat was om de gang van zaken in de hal te controleren. Ten slotte heeft Certhon van Future Crops ná het eerste incident door middel van het e-mailbericht van 23 januari 2017 ondubbelzinnig te horen gekregen dat het verboden is om beeldopnamen te maken in de hal. Het feit dat dit bericht niet is gestuurd aan de projectleider, maar aan een andere manager binnen Certhon, doet hier niet aan af. Op basis van deze omstandigheden had het Certhon duidelijk moeten zijn dat zij geen kennis mocht nemen van fase 1 en daarvan al helemaal geen beeldopnamen mocht maken.

4.17. Vervolgens moet worden nagegaan of de knowhow handelswaarde heeft omdat zij geheim is. Future Crops heeft aangevoerd dat zij vele honderdduizenden euro’s heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de knowhow. Ter zitting heeft zij toegelicht dat deze kosten onder meer zijn besteed aan het ontwerp van de hal en de daarin te installeren machines. Het ontwerp van fase 1 betreft het gedeelte waarin veruit het meeste geld, namelijk € 10.000.000,- en tijd is geïnvesteerd. Future Crops heeft verder toegelicht dat zij de door haar ontwikkelde knowhow wil gebruiken om winst te maken door het telen van kruiden.

4.27. De rechtbank komt op basis van het voorgaande tot de conclusie dat Certhon onrechtmatig heeft gehandeld door foto’s te nemen van de bedrijfsgeheimen die zich bevonden in fase 1 van de hal (het luchtgordijn, het irrigatiesysteem en de toepassing daarvan in de kweekbakken). De gevorderde verklaring voor recht onder a zal daarom worden toegewezen.4.31. De rechtbank stelt voorop dat de vorderingen die Future Crops instelt onder b tot en met f alleen kunnen worden toegewezen indien een concrete dreiging komt vast te staan dat Certhon de door haar verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. De rechtbank is van oordeel dat deze concrete dreiging niet is komen vast te staan. Future Crops heeft met haar stelling dat Certhon onderzoek doet naar het telen met teeltinstallaties onvoldoende concreet gesteld dat Certhon ook technieken gebruikt die gelijk zijn aan de door haar verkregen bedrijfsgeheimen, nu zij hierbij niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de gebruikte knowhow dezelfde unieke combinatie van technieken betreft. Nu Certhon heeft gesteld dat zij de gemaakte foto’s heeft verwijderd en Future Crops geen nadere stellingen heeft aangevoerd die strekken tot het tegendeel hiervan, is voldoende betwist door Certhon dat zij de verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. Nu Future Crops aan haar stelling dat Certhon de verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden, onvoldoende ten grondslag heeft gelegd, ziet de rechtbank geen aanleiding voor het verstrekken van een bewijsopdracht. Het gevolg hiervan is dat de vorderingen onder b tot en met f zullen worden afgewezen.

4.31. De rechtbank stelt voorop dat de vorderingen die Future Crops instelt onder b tot en met f alleen kunnen worden toegewezen indien een concrete dreiging komt vast te staan dat Certhon de door haar verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. De rechtbank is van oordeel dat deze concrete dreiging niet is komen vast te staan. Future Crops heeft met haar stelling dat Certhon onderzoek doet naar het telen met teeltinstallaties onvoldoende concreet gesteld dat Certhon ook technieken gebruikt die gelijk zijn aan de door haar verkregen bedrijfsgeheimen, nu zij hierbij niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de gebruikte knowhow dezelfde unieke combinatie van technieken betreft. Nu Certhon heeft gesteld dat zij de gemaakte foto’s heeft verwijderd en Future Crops geen nadere stellingen heeft aangevoerd die strekken tot het tegendeel hiervan, is voldoende betwist door Certhon dat zij de verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. Nu Future Crops aan haar stelling dat Certhon de verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden, onvoldoende ten grondslag heeft gelegd, ziet de rechtbank geen aanleiding voor het verstrekken van een bewijsopdracht. Het gevolg hiervan is dat de vorderingen onder b tot en met f zullen worden afgewezen.